Vedtægter for foreningen Crykkediles

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er “Crykkediles” og foreningens hjemsted er Århus Kommune

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at give gode rammer, der gør det let for medlemmerne at spille ishockey på motionsplan.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3 Medlemskab

Enhver, der opfylder foreningens vedtægter, kan optages som medlem.

Optagelsen i foreningen sker ved henvendelse til holdlederen eller et medlem af bestyrelsen. Foreningen optager kun aktive medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer og ledere betragtes som aktive medlemmer og deres kontingent fastsættes på den årlige Generalforsamling. Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes, hvis medlemmet skader foreningens interesser og anseelse ved personlig optræden eller handling.

§ 4 Kontingent

Kontingentet for sæsonen fastsættes hvert år på Generalforsamlingen. Kontingentet opkræves ved sæsonstart.

§ 5 Digital generalforsamling.

Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

§ 6 Den ordinære Generalforsamling

På den ordinære Generalforsamling vælges en revisor for et år ad gangen.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest den 30. april.

Indkaldelse sker gennem foreningens hjemmeside, opslag eller ved særskilt mail til enkelte medlemmer senest 14 dage før Generalforsamlingen afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før Generalforsamlingen.

Alle medlemmer, som ikke har kontingentrestance, har stemmeret.

Der tages referat af alle Generalforsamlinger. Referatet godkendes af formanden og dirigenten.

§ 7 Dagsorden for den ordinære Generalforsamling

 • Valg af dirigent.
 • Formanden aflægger beretning.
 • Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Kassereren forelægger budgettet, herunder kontingentet, til godkendelse.
 • Bestyrelsen, hvis valgperiode er to år, vælges således:
  1. Tre medlemmer vælges i lige år.
  2. To medlemmer vælges i de ulige år.
  3. Herudover to suppleanter.
 • Valg af revisor og en suppleant for denne.

§ 8 En ekstraordinær Generalforsamling

En ekstraordinær Generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen, samt når mindst en fjerdedel, af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette. Begæringen, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, sendes til bestyrelsen. Bestyrelsen skal senest 15 dage efter at have modtaget begæringen, indkalde til en ekstraordinær Generalforsamling, som skal afholdes senest otte dage efter indkaldelsens udsendelse.

§ 9 Afgørelser ved Generalforsamling

Afgørelse træffes på enhver Generalforsamling ved simpelt flertal.

Ændringer af vedtægterne kræver dog 2/3 flertal blandt de på Generalforsamlingen, fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

§ 10 Bestyrelse

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen. Til bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettige medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, holdleder og materialeansvarlig.

Ved et bestyrelsesmedlems forfald indtræder en af suppleanterne. Der skal i så fald afholdes nyt bestyrelsesvalg ved førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmer er til stede.

Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden eller to andre medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

Der tages referat ved hvert bestyrelsesmøde. Referatet skal godkendes ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Beslutninger træffes ved almindelig flertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

Bestyrelsen planlægger og afvikler egne foreningsaktiviteter. Bestyrelsen kan også vælge at lade andre, som har tilknytning til foreningen og støtter foreningens formål, stå for planlægning og afvikling af foreningens på forhånd aftalte sportslige og sociale aktiviteter.

§ 11 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

§ 12 Hæftelse

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for eventuelle tilskud givet ifølge Folkeoplysningsloven, hvis et tilbagebetalingskrav er opstået ved retsstridig handling eller udeladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsomt. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens eventuelle tilskud efter folkeoplysningsloven.

For de forpligtelser, der i øvrigt påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 13 Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.

Kassereren skal inden den 1. marts indgive regnskab og status til revisoren.

Regnskabet, forsynet med revisorens påtegning, fremsendes til bestyrelsen, således at denne kan forelægge det til godkendelse på Generalforsamlingen.

§ 14 Udelukkelse

Udelukkelse af et medlem sker automatisk, når den pågældende har begået en i den offentlige mening vanærende handling.

Kontingentrestance kan medføre udelukkelse med 14 dages varsel.

Derudover kan et medlem kun udelukkes, såfremt bestyrelsen beslutter dette. Bestyrelsen skal redegøre for udelukkelser på den førstkommende Generalforsamling, hvor det/de udelukkede medlemmer har ret til at forsvare sig, men vedkommende har ikke stemmeret. Generalforsamlingen træffer den endelige afgørelse i disse tilfælde.

§ 15 Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst to tredjedel af disse stemmer herfor.

I tilfælde af foreningens opløsning træffer Generalforsamlingen beslutning om disponering af foreningens aktiver og passiver. Evt. overskud skal tilfalde almennyttige formål i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 26. marts 2022.