Generalforsamling 2022

Referat for GF 26. marts 2022:

 1. Valg af dirigent og referent.
  1. Dirigent : Christian Boyd
  2. Referent : Kim Thorsell
 2. Formanden aflægger beretning.
  1. Sæsonen er blevet udvidet henover sommeren indtil videre omkostningsfrit for os. (vi betaler standardtakst for istiden).
  2. Dog skal de sidste to uger forbeholdes kommercielle aktiviteter.
  3. Der mangler spillere til træning især om onsdagen.
  4. Ny hal – indtil videre Niras koblet på en analyse. Men det er ikke godkendt rent politisk.
  5. Formandens beretning godkendt.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  1. Regnskabet blev fremlagt og enstemmigt godkendt.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  1. Vedtægtsændringer i forhold til at afvikle en digital generalforsamling.
   1. Forslaget blev godkendt.
  2. Kontingent for et halvt år foreslås ændret til 600,-
   1. Forslaget blev godkendt.
  3. Onsdagskontingent for IKA motion B/C medlemmer til 600,-
   1. Forslaget blev godkendt.
  4. Indkøb af 10 nye hjelme til ca. 5.000,-
   1. Forslaget blev godkendt.
  5. 3D målmænd (de blå i plast) trænger til udskiftning, så hermed et forslag på indkøb af 1 stk. til en ca. pris på 3.000.
   1. Forslaget blev godkendt.
 5. Kassereren forelægger budgettet, som findes her, herunder kontingentet, til godkendelse
  • Hvis der indkøbes både hjelme og nye blå målmænd vil der være et estimeret underskud for 2022 på -12.000,-. Men det kompenseres evt. af Bo / Egmont som kan byde inde med 2 ekstra arrangementer og dermed mindske underskuddet til -5.000,-.
  • Vi har ca. 110.000,- i kassebeholdning
  • Der er afsat ekstra til bl.a. pucke mv.
  • Der afsættes ekstra 3.000,- til blå mænd
  • Budgettet blev godkendt af alle.
 6. Bestyrelsen, hvis valgperiode er to år, vælges således:
  1. Fire medlemmer er på valg i år.
   1. Majken Thomsen – Ønsker genvalg
   2. Ben Lund – Ønsker genvalg, hvis ingen andre melder sig
   3. Kim Kimborg – Ønsker genvalg
   4. Kim Ramus – Ønsker genvalg
   5. Jan Ostrožnik stiller op
  2. Herudover to suppleanter.
   1. Mads Ø – Ønsker genvalg
   2. Jonathan Hjort stiller op
  3. Den nye bestyrelse i 2022-2023 er:
   1. Majken 2022-2024
   2. Kim K. 2022-2024
   3. Kim R. 2022-2024
   4. Jan O. 2022-2024
   5. Kim T. 2021-2023
   6. Bo S. 2021-2023
   7. Christian Boyd 2021-2023
   8. Mads Ø – Suppleant
   9. Jonathan H. – Suppleant
 7. Valg af revisor og en suppleant for denne.
  1. Jonas T. – Ønsker ikke genvalg
  2. Lorenz K. blev enstemmigt valgt til revisor og Johnny A. som suppleant.
 8. Eventuelt.
  1. Ønske om at nedsætte et kamp udvalg der står den praktiske afvikling af kampe.
  2. Boyd mangler sin røde træningstrøje. Dårlig stil.
  3. Bo mangler også en rød trænings trøje.
  4. Alle folk opfordres endnu engang til at have deres egen trøje i rød og blå.
  5. Evt. Niveau opdeling af træningen om mandagen?
  6. Oprindeligt tænkt som en begynder træning.
  7. Det er svært at tilrettelægge træningen med niveau opdeling – er forsøgt under corona.
  8. Evt. Altid starte med 10 min. opvarmning før træning. Også onsdag og søndag.
  9. Forslag fra bestyrelsen til 5 min fri leg og derefter 5-10 min til at lave øvelserne 1 mod 0 og  2 mod 1.
  10. Icing regler – hvordan forholder vi os til icing regler. (Klassisk eller hybrid) Jan laver evt. et opslag på fb.

Dagsorden for GF 26. marts 2022

Dagsorden for afholdelse af ordinær Generalforsamling d. 26. marts 2022

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse, som findes her.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Kassereren forelægger budgettet, som findes her, herunder kontingentet, til godkendelse.
 6. Bestyrelsen, hvis valgperiode er to år, vælges således:
  1. Fire medlemmer er på valg i år.
   1. Majken Thomsen – Ønsker genvalg
   2. Ben Lund – Ønsker genvalg, hvis ingen andre melder sig
   3. Kim Kimborg – Ønsker genvalg
   4. Kim Ramus – Ønsker genvalg
  2. Herudover to suppleanter.
   1. Mads Ø – Ønsker genvalg
 7. Valg af revisor og en suppleant for denne.
  1. Jonas T. – Ønsker ikke genvalg
 8. Eventuelt.

Retningslinjer for Crykkediles GF:

På den ordinære Generalforsamling vælges en revisor for et år ad gangen.  Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest den 30. april.  Indkaldelse sker gennem foreningens hjemmeside, opslag eller ved særskilt mail til enkelte medlemmer senest 14 dage før Generalforsamlingen afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før Generalforsamlingen, dvs. senest d. 16. marts kl. 16.00

Alle deltagende medlemmer, som ikke har kontingentrestance, har stemmeret.

Der tages referat af alle Generalforsamlinger. Referatet godkendes af formanden og dirigenten.

Afgørelse træffes på enhver Generalforsamling ved simpelt flertal.  Ændringer af vedtægterne kræver dog 2/3 flertal blandt de på Generalforsamlingen, fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Vel mødt

Bestyrelsen

Indkomne forslag

Vedtægtsændringer:

Digital generalforsamling.

Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

Kontingent

Halv sæson:

Kontingentet for en halv sæson ændres til kr. 600,-, da det er sværere at administrere samt vi betaler to gange gebyr til holdsport når man deler regningen op.

Onsdagskontingent til IKA Motion B/C medlemmer:

600,- for en sæson, som giver adgang til at træne om onsdagen (og kun onsdag). Forudsætningen er naturligvis at man er betalende medlem hos IKA Motion B/C og man spiller på vores præmisser og overholder vores leveregler.
Jeg har talt med IKA formand Torben Lund omkring dette og det var OK med ham.
Formålet er naturligvis at fylde op om onsdagen og håbe nogle af dem efterfølgende vælger at fuldt medlemskab.
Det vil være op til bestyrelsen, eller repræsentanter heraf, at vurdere om nogle Motion B/C spilleres niveau er for højt eller lavt.

Indkøb af ekstra udstyr:

Hjelme:

Vi mangler hjelme til udlånsudstyr, så hermed et forslag på indkøb af 10 nye hjelme til en ca. pris på 5.000,-

3D målmænd:

De blå målmænd trænger til udskiftning, så hermed et forslag på indkøb af 1 stk. til en ca. pris på 3.000,-