Generalforsamling 2022

Dagsorden for GF 26. marts 2022

Dagsorden for afholdelse af ordinær Generalforsamling d. 26. marts 2022

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Kassereren forelægger budgettet, herunder kontingentet, til godkendelse.
 6. Bestyrelsen, hvis valgperiode er to år, vælges således:
  1. Fire medlemmer er på valg i år.
   1. Majken Thomsen – Ønsker genvalg
   2. Ben Lund – Ønsker genvalg
   3. Kim Kimborg – Ønsker genvalg
   4. Kim Ramus – Ønsker genvalg
  2. Herudover to suppleanter.
   1. Mads Ø
 7. Valg af revisor og en suppleant for denne.
  1. Jonas T. – Ønsker ikke genvalg
 8. Eventuelt.

Retningslinjer for Crykkediles GF:

På den ordinære Generalforsamling vælges en revisor for et år ad gangen.  Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest den 30. april.  Indkaldelse sker gennem foreningens hjemmeside, opslag eller ved særskilt mail til enkelte medlemmer senest 14 dage før Generalforsamlingen afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før Generalforsamlingen, dvs. senest d. 15. juni kl. 16.00

Alle deltagende medlemmer, som ikke har kontingentrestance, har stemmeret.

Der tages referat af alle Generalforsamlinger. Referatet godkendes af formanden og dirigenten.

Afgørelse træffes på enhver Generalforsamling ved simpelt flertal.  Ændringer af vedtægterne kræver dog 2/3 flertal blandt de på Generalforsamlingen, fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Vel mødt

Bestyrelsen

Indkomne forslag

Vedtægtsændringer:

Digital generalforsamling.

Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

Kontingent

Kontingentet for en halv sæson ændres til kr. 600,-, da det er sværere at administrere samt vi betaler to gange gebyr til holdsport når man deler regningen op.

Onsdagskontingent til IKA Motion B/C medlemmer:

600,- for en sæson, som giver adgang til at træne om onsdagen (og kun onsdag). Forudsætningen er naturligvis at man er betalende medlem hos IKA Motion B/C og man spiller på vores præmisser og overholder vores leveregler.
Jeg har talt med IKA formand Torben Lund omkring dette og det var OK med ham.
Formålet er naturligvis at fylde op om onsdagen og håbe nogle af dem efterfølgende vælger at fuldt medlemskab.
Det vil være op til bestyrelsen, eller repræsentanter heraf, at vurdere om nogle Motion B/C spilleres niveau er for højt eller lavt.