Generalforsamling

DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

På den ordinære Generalforsamling vælges en revisor for et år ad gangen.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest den 30. april.

Indkaldelse sker gennem foreningens hjemmeside, opslag eller ved særskilt mail til enkelte medlemmer senest 14 dage før Generalforsamlingen afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før Generalforsamlingen.

Alle medlemmer, som ikke har kontingentrestance, har stemmeret.

Der tages referat af alle Generalforsamlinger. Referatet godkendes af formanden og dirigenten.

DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

 • Valg af dirigent.
 • Formanden aflægger beretning.
 • Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Kassereren forelægger budgettet, herunder kontingentet, til godkendelse.
 • Bestyrelsen, hvis valgperiode er to år, vælges således:
  1. Tre medlemmer vælges i lige år.
  2. To medlemmer vælges i de ulige år.
  3. Herudover to suppleanter.
 • Valg af revisor og en suppleant for denne.

EN EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

En ekstraordinær Generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen, samt når mindst en fjerdedel, af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette. Begæringen, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, sendes til bestyrelsen. Bestyrelsen skal senest 15 dage efter at have modtaget begæringen, indkalde til en ekstraordinær Generalforsamling, som skal afholdes senest otte dage efter indkaldelsens udsendelse.

AFGØRELSER VED GENERALFORSAMLING

Afgørelse træffes på enhver Generalforsamling ved simpelt flertal.

Ændringer af vedtægterne kræver dog 2/3 flertal blandt de på Generalforsamlingen, fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.