Generalforsamling 2023

Dagsorden for GF 29. april 2023

Dagsorden for afholdelse af ordinær Generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Kassereren forelægger budgettet, herunder kontingentet, til godkendelse.
 6. Bestyrelsen, hvis valgperiode er to år, vælges således:
  1. Tre medlemmer er på valg i år.
   1. Kim Thorsell – Ønsker genvalg
   2. Bo S. – Ønsker genvalg
   3. Christian Boyd – Ønsker genvalg
   4. Kim Kimborg tager en lille pause fra klubben og kan derfor ikke være i bestyrelsen den kommende sæson, så der skal vælges et ekstra medlem ind i bestyrelsen
  2. Herudover to suppleanter.
 7. Valg af revisor og en suppleant for denne.
  1. Lorenz – Nuværende
  2. Johnny – Nuværende
 8. Eventuelt.


Retningslinjer for Crykkediles GF:

På den ordinære Generalforsamling vælges en revisor for et år ad gangen.  Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest den 30. april.  Indkaldelse sker gennem foreningens hjemmeside, opslag eller ved særskilt mail til enkelte medlemmer senest 14 dage før Generalforsamlingen afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før Generalforsamlingen, dvs. senest d. 19. april kl. 16.00

Alle deltagende medlemmer, som ikke har kontingentrestance, har stemmeret.

Der tages referat af alle Generalforsamlinger. Referatet godkendes af formanden og dirigenten.

Afgørelse træffes på enhver Generalforsamling ved simpelt flertal.  Ændringer af vedtægterne kræver dog 2/3 flertal blandt de på Generalforsamlingen, fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Vel mødt

Bestyrelsen

Indkomne forslag

Vedtægtsændringer:

Det er tilladt at bruge suppleanter som ikke er betalende medlem, disse suppleanter vil dog ikke have stemmeret.

Kontingent

Ingen.

Indkøb af ekstra udstyr:

Hjelme og kædetrøjer (kun til arrangementer):

Vi mangler hjelme til udlånsudstyr, så hermed et forslag på indkøb af ekstra hjelme og kædetrøjer til en ca. pris på 8.000,-

Referat for GF 29. april 2023: