Generalforsamling 2023

Dagsorden for GF 29. april 2023

Dagsorden for afholdelse af ordinær Generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formanden aflægger beretning med hjælp fra unge Bo.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Kassereren forelægger budgettet, herunder kontingentet, til godkendelse.
 6. Bestyrelsen, hvis valgperiode er to år, vælges således:
  1. Tre medlemmer er på valg i år.
   1. Kim Thorsell – Ønsker genvalg
   2. Bo S. – Ønsker genvalg
   3. Christian Boyd – Ønsker genvalg
   4. Kim Kimborg tager en lille pause fra hockey og klubben og kan derfor ikke være i bestyrelsen den kommende sæson, så der skal vælges et ekstra medlem ind i bestyrelsen
  2. Herudover to suppleanter.
   1.  Kim Kimborg stiller op som suppleant (under forudsætning af vedtægtsændringen godkendes)
 7. Valg af revisor og en suppleant for denne.
  1. Lorenz – Ønsker genvalg
  2. Johnny – Nuværende
 8. Eventuelt.


Retningslinjer for Crykkediles GF:

På den ordinære Generalforsamling vælges en revisor for et år ad gangen.  Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest den 30. april.  Indkaldelse sker gennem foreningens hjemmeside, opslag eller ved særskilt mail til enkelte medlemmer senest 14 dage før Generalforsamlingen afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før Generalforsamlingen, dvs. senest d. 19. april kl. 16.00

Alle deltagende medlemmer, som ikke har kontingentrestance, har stemmeret.

Der tages referat af alle Generalforsamlinger. Referatet godkendes af formanden og dirigenten.

Afgørelse træffes på enhver Generalforsamling ved simpelt flertal.  Ændringer af vedtægterne kræver dog 2/3 flertal blandt de på Generalforsamlingen, fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Vel mødt

Bestyrelsen

Indkomne forslag

Vedtægtsændringer:

Det er tilladt at bruge suppleanter som ikke er betalende medlem, disse suppleanter vil dog ikke have stemmeret.

Kontingent

Vi kan ikke længere holde os fri for stigning af kontingent, som vi ellers er sluppet for igennem 20 år! Det skyldes løbende prisstigninger fra kommunen igennem de sidste 20 år og intet salg af reklamer.

Så derfor anbefaler bestyrelsen at kontingentet hæves til følgende:

 • 1.200,- for spillere (årligt)
 • 600,- for målmænd (årligt)
 • 700,- for spillere (halvårligt)

Indkøb af ekstra udstyr:

Hjelme og kædetrøjer (kun til arrangementer):

Vi mangler hjelme til udlånsudstyr, så hermed et forslag på indkøb af ekstra hjelme og kædetrøjer til en ca. pris på 8.000,-

Referat for GF 29. april 2023:

Deltagende: Aleksander, Bo, Christian Boyd, Christian U., Karina, Karol, Kim K., Kim R., Kim T., Liv og Victor.

   1. Valg af dirigent og referent
    1. Kim t. Referent
    2. Christian: er dirigent
   2. Formandens beretning med hjælp fra Bo Seiersen20 års jubilæum beretning. Det startede i Beder bymosen på is i 1995 med Claus og Mark og Jes. Derefter startede de på søndags tiden i skøjtehallen. Allerede dengang var der et internationalt islæt / Canada og senere hen folk fra Aarhus symfoni orkester og DR.

    Udstyret var rimelig alternativt i starten.

    Jes var grafiker ved DR og har et USB med alle de forskellige plakater og lavede the stanley cake og mønter og spillekort samt logo og vores trøjer.

    I 2003 dannedes Crykkediles og i slutningen af sæsonen blev navnet crykkediles ægte skabt med Henrik Underbjerg og Baadsgaard som hhv kasserer og formand.

    Der kan stadig købes merchandise med crykkediles logo på følgende link:

    https://crykkediles.myspreadshop.dk/

    Vi lægger nogle billeder op på vores lukkede gruppe på Facebook.

   3. Regnskab ved kasseren17.000 i overskud. Så det går rigtig godt. Men et lille set back med udgift til Egmont højskolen for tilbagebetaling for leje af kommerciel istid. Omkostninger og udgifter hænger ikke sammen fremadrettet men det følger vi op på i budgettet. 126.000 på bankbogen.
   4. Indkomne forslag
    1. Forslag til vedtægtsændringer. Suppleanter – kan godt være med i bestyrelsen selvom at de ikke har betalt kontingent men uden stemmeret i bestyrelsen. Forslaget er enstemmigt vedtaget.
    2. Forslag om kontingent øges til hhv. Spillere 1.200 ,-, Målmænd 600,- og Halvårs spillere : 700,-. Forslaget er enstemmigt vedtaget.
    3. Forslag 3: indkøb af låneudstyr til vores arrangementer til 8.000,-. Forslaget er vedtaget.
   5. Budget ved kasseren

    Forudsat at kontingent stiger til 1200,- og arrangement til Egmont stiger 4.000,-. Budgettet giver et underskud på 8.800,- i år. Budgettet er godkendt.

   6. Valg til bestyrelsen

    Kim T. Ønsker genvalg

    Boyd Ønsker genvalg

    Bo S. Ønsker genvalg

    Kimborg går ud af bestyrelsen men ønsker at fortsætte som suppleant.

    Der mangler en frivillig i bestyrelsen.

    Liv har lyst til at være med i bestyrelsen.

    Liv vælges til bestyrelsen.


    Suppleanter :

    Kimborg stiller op

    Christian – stiller op.

    Karina – stiller op.

    Hermed vedtaget.

    Tak til Kimborg som formand igennem 7 år.

   7. Valg til revisor og suppleant

    Lorenz og Johnny genvælges.